Αναρτήθηκαν οι πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για την υπ` αριθμ. 373/04-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Οι πίνακες με την αναλυτική καταγραφή των στοιχείων των υποψηφίων υπάρχουν σε έντυπη μορφή  στην Γραμματεία του Τμήματος και είναι προσβάσιμοι στους υποψήφιους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως στη γραμματεία του Τμήματος, τυχόν ενστάσεις κατά των πινάκων μέχρι και την Παρασκευή  12/04/2019 στις 12:00 το μεσημέρι. Μετά την πάροδο της προθεσμίας λήξης των ενστάσεων, δεν θα εξετάζεται για κανέναν απολύτως λόγο, υπόμνημα ή ένσταση.                   

Αναρτήθηκαν οι πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για την υπ` αριθμ. 1975/03-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Οι πίνακες με την αναλυτική καταγραφή των στοιχείων των υποψηφίων υπάρχουν σε έντυπη μορφή  στην Γραμματεία του Τμήματος και είναι προσβάσιμοι στους υποψήφιους.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως στη γραμματεία του Τμήματος, τυχόν ενστάσεις κατά των πινάκων (όχι ταχυδρομικές ή ηλεκτρονικές αποστολές), μέχρι και την Πέμπτη 14/02/2019 στις 12:00 το μεσημέρι.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας λήξης των ενστάσεων, δεν θα εξετάζεται για κανέναν απολύτως λόγο, υπόμνημα ή ένσταση.

Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων  των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο προσλαμβανόμενος), Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχους διδακτορικού διπλώματος είτε  υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι που θα επιλεγούν πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, για το ακαδημαϊκό έτος  2018 – 2019:

 

Α. «Οικονομία, Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Επιχειρηματικότητα»

Β. «Οικονομία, Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα με έμφαση στον Τουρισμό»

 

Περίληψη Προκήρυξης

Πρόσκληση Προκήρυξης

Ανακοινώνονται οι Πίνακες κατάταξης κατ' αξιολογική σειρά υποψήφιων Επιστημονικών/Εργαστηριακών Συνεργατών ακ. έτους 2018-2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ (Εγκρίθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή  του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων κατά την 34η συνεδρίασή της, την 21/09/2018 - Θέμα 2)

 

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πρακτικό Εξέτασης Υπομνημάτων Αρ. Πρωτ: 2401/17-09-2018)

Υποψήφιοι Εργαστηριακοί Συνεργάτες

Υποψήφιοι Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Εισαγγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Πρακτικό Εξέτασης Υπομνημάτων Αρ. Πρωτ: 959/17-09-2018)

Υποψήφιοι Εργαστηριακοί Συνεργάτες

Υποψήφιοι Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Εισαγωγική Κατέυθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Υποψήφιοι Επιστημονικοί Συνεργάτες 2018-19

Υποψήφιοι Εργαστηριακοί Συνεργάτες 2018-19

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Υποψήφιοι Επιστημονικοί Συνεργάτες 2018-19

Υποψήφιοι Εργαστηριακοί Συνεργάτες 2018-19

 

Αναλυτικότεροι πίνακες κατάταξης είναι διαθέσιμοι στη Γραμματεία του Τμήματος, ώρες 12:00 με 14:00 

 

Η τελευταία ημέρα της πενθήμερης προθεσμίας για υποβολή υπομνήματος είναι η Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Τα υπομνήματα θα πρέπει να διαχωρίζονται:

  • ανά Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, και

  • ανά προκηρυσσόμενη θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης ή Εργαστηριακός Συνεργάτης 

 

Γίνονται δεκτά υπομνήματα τα οποία είτε θα υποβληθούν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 12:00 έως τις 14:00 καθημερινά κατά την παραπάνω προθεσμία, είτε θα αποσταλούν ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι θα φέρουν ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία έως και Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Οι υποψήφιοι για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος , κατά τις παραπάνω ώρες.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους ή να την αποστείλουν συστημένα ταχυδρομικώς (ημερομηνία, σφραγίδα ταχυδρομείου) χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, αρχόμενη από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο, δηλαδή, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 18-06-2018 μέχρι και 09-07-2018.

 

Περίληψη Προκήρυξης

Προκήρυξη

Έντυπο Αίτησης

 

Σημαντικές Διευκρινίσεις για τους υποψήφιους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων το οποίο περιλαμβάνει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις: Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ) και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (ΔΤΕ)

 

1. Ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων, όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη, είναι οκτώ (8) και αναφέρεται σε ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και όχι σε κάθε Εισαγωγική Κατεύθυνση ξεχωριστά. Τονίζεται ότι στην περίπτωση μαθημάτων που έχουν ίδια ονομασία στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινίζεται και η επιθυμητή εισαγωγική κατεύθυνση. Στην περίπτωση που ο/η αιτών (-ούσα) επιθυμεί τη δήλωση ΚΑΙ στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις θα πρέπει να το συμπεριλάβει ως δύο επιλογές - μία για κάθε κατεύθυνση. Παράδειγμα: Στην προκήρυξη το μάθημα "Μικροοικονομική" υπάρχει και στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις (ΔΕ και ΔΤΕ). Αν κάποιος (-α) επιθυμεί να συμπεριλάβει το μάθημα ΚΑΙ στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις θα πρέπει στην αίτησή του (-ης) να αναγράψει δύο επιλογές: ΔΕ - Μικροοικονομική ΔΤΕ - Μικροοικονομική . Σε περίπτωση που κάποια αίτηση περιλαμβάνει περισσότερα από 8 μαθήματα, από την επιτροπή θα αξιολογούνται ΜΟΝΟ τα 8 πρώτα κατά σειρά αναγραφής στην αίτηση. Τα υπόλοιπα δε θα αξιολογούνται χαρακτηριζόμενα ως υπεράριθμες επιλογές. 

 

2. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνουν μαθήματα ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ Εισαγωγικών Κατευθύνσεων θα πρέπει να καταθέτουν ΔΥΟ πλήρεις πανομοιότυπους φακέλους με την αίτηση και τα συνοδευτικά πιστοποιητικά (η αίτηση θα πρέπει να είναι η ίδια και στους δύο φακέλους και να περιλαμβάνει τα μαθήματα και των δύο εισαγωγικών κατευθύνσεων). Στον Ένα φάκελο θα αναγράφουν "Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων" και στον άλλο "Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας). 

 

3. Οι υποψήφιοι που στην αίτησή τους περιλαμβάνουν μαθήματα ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΜΙΑΣ εκ των δύο Εισαγωγικών Κατευθύνσεων θα καταθέτουν ΕΝΑ πλήρη φάκελο με την αίτηση και τα συνοδευτικά πιστοποιητικά, αναγράφοντας στον φάκελο την Εισαγωγική Κατεύθυνση που απευθύνεται η αίτηση (ΔΕ ή ΔΤΕ). 

 

4. Όλα τα επικαλούμενα στην αίτηση προσόντα θα πρέπει να πιστοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Προσόντα που ΔΕΝ πιστοποιούνται επαρκώς σύμφωνα με την προκήρυξη δε θα λαμβάνονται υπόψη από τις επιτροπές αξιολόγησης ανά Εισαγωγική Κατεύθυνση. Συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που πιστοποιείται η επαγγελματική εμπειρία σύμφωνα με την προκήρυξηΔε θα γίνονται δεκτές παραπομπές σε πιστοποιητικά που έχουν υποβληθεί σε προκηρύξεις παρελθόντων ετών. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να είναι πλήρης.

 

Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες διδάσκουν Θεωρητικά Μαθήματα. Με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος, μπορούν να αναλάβουν και την διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηριακών μαθημάτων καλύπτοντας για το λόγο αυτό το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους ( Νόμος 2916/01 άρθρο 19 παρ. 5.α.). Οι επιστημονικοί συνεργάτες πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 

 

6. Οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες διδάσκουν Εργαστηριακά Μαθήματα. Με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος, μπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων καλύπτοντας για το λόγο αυτό το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους (Νόμος 2916/01 άρθρο 19 παρ. 5.β.)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Το έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας θα το βρείτε εδώ: http://www.teiion.gr/index.php/el/news/2013-07-09-09-29-22/1180--l-297.html

 

Σχετικά με τις πρόσφατες δημοσιευμένες προκηρύξεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το Ακ. Έτος 2016-17 και όσον αφορά στον μέγιστο αριθμό προτιμήσεων που μπορούν να δηλώνουν οι υποψήφιοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

α) Θέσεις Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών: Ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων, όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη, είναι οκτώ (8) και αναφέρεται σε ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και όχι σε κάθε Εισαγωγική Κατεύθυνση ξεχωριστά.

β) Θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων: και σε αυτή την προκήρυξη, ο μέγιστος αριθμός των 3 προτιμήσεων αναφέρεται σε ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και όχι σε κάθε Εισαγωγική Κατεύθυνση ξεχωριστά.

 

Επισημαίνεται ότι για να μην υπάρχουν ασάφειες στην αίτηση (και στις δύο προκηρύξεις), καθώς κάποια μαθήματα και γνωστικά αντικείμενα μπορεί να έχουν κοινή ονομασία στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι αιτούντες μπροστά από ΚΑΘΕ προτίμηση που δηλώνουν, να συμπεριλαμβάνουν και το όνομα τις εισαγωγικής κατεύθυνσης. π.χ.

Δ.Ε. - Πληροφορική Ι 

Δ.Τ.Ε. - Πληροφορική Ι

Δ.Ε. - Βάσεις Δεδομένων κλπ

 

Τέλος, τονίζεται ότι στην περίπτωση μαθημάτων ή γνωστικών αντικειμένων που έχουν ίδια ονομασία στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινίζεται και η επιθυμητή εισαγωγική κατεύθυνση. Στην περίπτωση που ο/η αιτών (-ούσα) επιθυμεί τη δήλωση ΚΑΙ στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις θα πρέπει να το συμπεριλάβει ως δύο επιλογές - μία για κάθε κατεύθυνση.

Παράδειγμα: Στην προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, το γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική" υπάρχει και στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις. Αν κάποιος (-α) επιθυμεί να συμπεριλάβει το γνωστικό αντικείμενο ΚΑΙ στις δύο εισ. κατευθύνσεις θα πρέπει στην αίτησή του (-ης) να αναγράψει δύο επιλογές:

ΔΕ - Χρηματοοικονομική

ΔΤΕ - Χρηματοοικονομική

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνουν για πρώτη φορά Διαγωνισμό Βραβείων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, οι οποίες υλοποιούνται στα πλαίσια του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους, προκειμένου να ενισχύσει και να υποστηρίξει τους φοιτητές και απόφοιτους του Ιδρύματος στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.

Διαβάστε περισσότερα: ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας, θέλοντας να δώσει μια αποφασιστική ώθηση στην επιστημονική παρουσία του νησιού μας, με την προώθηση των νέων, διοργανώνει και φέτος   την εκδήλωση «Το Βήμα Nέων Eπιστημόνων»  και προσκαλεί λοιπόν όσους θέλουν να συμμετάσχουν να δηλώσουν συμμετοχή. 

Διαβάστε περισσότερα: Βήμα Νέων Επιστημών - Ανακοίνωση

Τα αποτελέσματα αξιολογήσεων των Π.Υ. και Ε.Ε.Π. για το ακ. έτος 2014-15 βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Προκηρύχθηκε ο Πρώτος Διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “Νίκος Αναλυτής”
Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα στους νέους και ιδιαίτερα στους μελλοντικούς επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων να ασχοληθούν με τις πολύπλευρες διαστάσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), προκήρυξε τον πρώτο φοιτητικό διαγωνισμό για τη συγγραφή εργασίας για την ΕΚΕ. Κύριο θέμα του φετινού διαγωνισμού θα είναι Ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο επιχειρείν στους κλάδους τουρισμού, ναυτιλίας και αγροτο-διατροφής.

Διαβάστε περισσότερα: Διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “Νίκος Αναλυτής”