Σχετικά με τις πρόσφατες δημοσιευμένες προκηρύξεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το Ακ. Έτος 2016-17 και όσον αφορά στον μέγιστο αριθμό προτιμήσεων που μπορούν να δηλώνουν οι υποψήφιοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

α) Θέσεις Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών: Ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων, όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη, είναι οκτώ (8) και αναφέρεται σε ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και όχι σε κάθε Εισαγωγική Κατεύθυνση ξεχωριστά.

β) Θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων: και σε αυτή την προκήρυξη, ο μέγιστος αριθμός των 3 προτιμήσεων αναφέρεται σε ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και όχι σε κάθε Εισαγωγική Κατεύθυνση ξεχωριστά.

 

Επισημαίνεται ότι για να μην υπάρχουν ασάφειες στην αίτηση (και στις δύο προκηρύξεις), καθώς κάποια μαθήματα και γνωστικά αντικείμενα μπορεί να έχουν κοινή ονομασία στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι αιτούντες μπροστά από ΚΑΘΕ προτίμηση που δηλώνουν, να συμπεριλαμβάνουν και το όνομα τις εισαγωγικής κατεύθυνσης. π.χ.

Δ.Ε. - Πληροφορική Ι 

Δ.Τ.Ε. - Πληροφορική Ι

Δ.Ε. - Βάσεις Δεδομένων κλπ

 

Τέλος, τονίζεται ότι στην περίπτωση μαθημάτων ή γνωστικών αντικειμένων που έχουν ίδια ονομασία στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινίζεται και η επιθυμητή εισαγωγική κατεύθυνση. Στην περίπτωση που ο/η αιτών (-ούσα) επιθυμεί τη δήλωση ΚΑΙ στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις θα πρέπει να το συμπεριλάβει ως δύο επιλογές - μία για κάθε κατεύθυνση.

Παράδειγμα: Στην προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, το γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική" υπάρχει και στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις. Αν κάποιος (-α) επιθυμεί να συμπεριλάβει το γνωστικό αντικείμενο ΚΑΙ στις δύο εισ. κατευθύνσεις θα πρέπει στην αίτησή του (-ης) να αναγράψει δύο επιλογές:

ΔΕ - Χρηματοοικονομική

ΔΤΕ - Χρηματοοικονομική