Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει ΚΑΙ το 7ο (Ζ’) εξάμηνο σπουδών και πληρούν τις προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

 

1. Κάντε λήψη του εντύπου αίτησης Ε1, εκτυπώστε το, συμπληρώστε το και υπογράψτε το. Φροντίστε τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε να είναι ευκρινώς γραμμένα. Την ημερομηνία Έναρξης και Λήξης της Πρακτικής Άσκησης αφήστε τα κενά. 

 

2. Εφόσον έχετε βρει ήδη εργοδότη για την Πρακτική σας άσκηση ζητήστε του να σας συμπληρώσει το έντυπο Ε3 αποδοχής φοιτητή από τον εργοδότη. Εναλλακτικά μπορείτε να πάρετε μια βεβαίωση από τον Εργοδότη ότι σας δέχεται για Πρακτική Άσκηση (π.χ. η Εθνική Τράπεζα δίνει δικιά της Βεβαίωση).  

 

Τα παραπάνω έντυπα (Αίτηση Ε1 και - εφόσον έχετε βρει ήδη εργοδότη - το έντυπο αποδοχής Ε3) θα πρέπει να τα καταθέσετε οι ίδιοι στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών ή να την αποστείλετε με FAX στον αριθμό 26450-26654. Αν την αποστείλετε με FAX, καρτήστε την πρωτότυπη αίτηση γιατί θα σας ζητηθεί αργότερα να την αποστείλετε ταχυδρομικά μαζί με άλλα απαιτούμενα έγγραφα. 

 

Αφού υποβάλλετε την αίτηση Ε1 και ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή, σε συνεγασία με τη Γραμματεία του Τμήματος, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης, θα σας χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση (έντυπο Ε2) και θα σας παρασχεθούν οδηγίες για το υπόλοιπο της διαδικασίας.

 

Παρατήρηση: οι Πρακτικές Ασκήσεις για το Χειμερινό εξάμηνο ξεκινούν από Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 (μπορείτε να ξεκινήσετε και αργότερα την Πρακτική σας Άσκηση αλλά όχι νωρίτερα από την 1η Οκτωβρίου 2018). Όσοι φοιτητές πρόκειται να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση την 1η Οκτωβρίου, θα πρέπει να έχουν παραδώσει ή αποστείλει τα δύο παραπάνω έντυπα (Ε1 και Ε3) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  21 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης και διαθέσιμες θέσεις σε εργοδότες