Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές, μετά την ηλεκτρονική τους εγγραφή στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μέχρι την Παρασκευή 28/09/2018 να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με εταιρεία ταχυμεταφοράς ή ταχυδρομείο (βάσει απόδειξης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή σφραγίδα ταχυδρομείου) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε από τους επιτυχόντες ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Υπουργείου (με χειρόγραφη αναγραφή του ονοματεπώνυμου του φοιτητή στο τέλος της αίτησης και με πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής του νεοεισαχθέντος από Κ.Ε.Π.).

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας).

4. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες).

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής). Σε περίπτωση που είχε εγγραφεί σε άλλη Σχολή η Τμήμα απαιτείται και η Βεβαίωση Διαγραφής.

6. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. ή οποιοδήποτε έγγραφο αναγράφει τον Α.Μ.Κ.Α. του φοιτητή.

7. Στατιστικό Δελτίο (εφόσον συμπληρώθηκε κατά την αίτηση εγγραφής). Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο κατά την αίτηση εγγραφής, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στη συμπλήρωση του μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης : https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

8. Υπεύθυνη Δήλωση (πατήστε εδώ για να την "κατεβάσετε") στην οποία θα αναγράφεται ότι ο φοιτητής ή η φοιτήτρια εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. (Η συνημμένη ΥΔ να εκτυπωθεί, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί αφού γίνει το γνήσιο της υπογραφής).

 

 

Τα παραπάνω να αποσταλούν στη ταχ. διεύθυνση:

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Φιλοσόφων και Τζεβελέκη, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα, τηλ. 2645026160 με τη σημείωση «Εγγραφή Πρωτοετή φοιτητή».

Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου μέχρι την Παρασκευή 28/09/2018 και ώρα 10:30-13:30.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στη σωστή καταχώρηση του e-mail και του αριθμού κινητού τηλεφώνου στα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τη χορήγηση πιστοποιητικών (βεβαίωση σπουδών, πιστοποιητικό στρατολογίας) και για τους κωδικούς που χρειάζονται οι φοιτητές για τις αιτήσεις μετεγγραφών, για το Φοιτητολόγιο, την έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (Πάσο) και τον Εύδοξο (παροχή συγγραμμάτων).