Αιτήσεις για:

·         παράταση του χρόνου πτυχιακών εργασιών

·         υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση 

κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Πέμπτη 20/12/2018 (καταληκτική ημερομηνία).

 

Κατά την υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση να κατατίθεται μαζί με την Αίτηση για παράδοση πτυχιακής εργασίας και η Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού.

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αιτηθούν παράταση πτυχιακής εργασίας  ή εξέταση πτυχιακής εργασίας και ο Επιβλέπων Εκπαιδευτικός δε συνεργάζεται με το Τμήμα κατά το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019, θα πρέπει, όπως και οι υπόλοιποι φοιτητές, να αποστείλουν τις αιτήσεις στη Γραμματεία μέχρι και τις 20/12/2018. Στην αίτηση παρουσίασης ή παράτασης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα εκπαιδευτικού που είχαν. Η αίτηση παρουσίασης ΔΕΝ θα συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα και αντίτυπα. Η ανάθεση των πτυχιακών αυτών εργασιών σε νέους επιβλέποντες θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.

 

Έντυπα:

Αίτηση Παράτασης του Χρόνου Πτυχιακής Εργασίας

Αίτηση Υποβολής Πτυχιακής Εργασίας προς Εξέταση

Εισηγητική Έκθεση Επιβλέποντα Εκπαιδευτικού