ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

Α. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των εξεταζόμενων
1. Οφείλουν να βρίσκονται στην αίθουσα των εξετάσεων 10’ πριν την έναρξη της εξέτασης.
2. Για να γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις πρέπει να έχουν μαζί τους την φοιτητική τους ταυτότητα.

 3. Πριν τη διανομή των θεμάτων οφείλουν να απομακρύνουν ή να ασφαλίζουν εντός των κλειστών σάκων/τσαντών τα βιβλία, σημειώσεις ή βοηθήματα που έχουν μαζί τους εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους υπεύθυνους του μαθήματος.
4. Κατά την εξέταση απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να τα απενεργοποιήσουν και να τα απομακρύνουν.
5. Πριν την έναρξη της εξέτασης αναγράφουν στο γραπτό τους τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο/ΑΜ), το μάθημα, την ημερομηνία εξέτασης και υπογράφουν στον ονομαστικό κατάλογο φοιτητών επιδεικνύοντας στον επιτηρητή τη φοιτητική τους ταυτότητα. Από την ώρα που μοιράζονται τα θέματα, δεν γίνονται πλέον δεκτοί στην αίθουσα, ενώ δεν επιτρέπεται η απομάκρυνσή τους από την αίθουσα πριν τη συμπλήρωση 30’ από τη διανομή των θεμάτων και εφόσον έχει συμπληρωθεί ήδη ο ονομαστικός κατάλογος των φοιτητών από όλους τους εξεταζόμενους.
6. Δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο μεταξύ τους ή με άλλο άτομο εντός ή εκτός της αίθουσας των εξετάσεων. Η συνεργασία αυτή, όπως και η ανεπίτρεπτη χρήση συσκευών όπως ενδεικτικά τα κινητά τηλέφωνα, αποτελεί λόγο επιβολής μέτρων από τη Διοίκηση του Τμήματος.
7. Κατά την αποχώρησή τους, παραδίδουν το γραπτό τους και τα θέματα των εξετάσεων.
8. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα να δουν το γραπτό τους και να ζητήσουν διευκρινίσεις για τη βαθμολογία τους, εφόσον το επιθυμούν.

 

Β. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των εξεταστών
1. Οφείλουν να είναι παρόντες την ημέρα και ώρα εξέτασης των μαθημάτων τους, να δίνουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις επί των θεμάτων των εξετάσεων στην αρχή της εξέτασης και ακολούθως να εποπτεύουν κάθε πτυχή της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.
2.Προσέρχονται στις εξετάσεις έχοντας τον ονομαστικό κατάλογο φοιτητών που έχει εκδώσει η Γραμματεία για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.
3.Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, ενημερώνουν εγκαίρως τη Γραμματεία για την αδυναμία προσέλευσής τους στις εξετάσεις καθώς και για το ποιος εκπαιδευτικός έχουν ορίσει να τους αναπληρώσει. Οφείλουν επίσης να παραδώσουν εγκαίρως τα θέματα και τις αναγκαίες οδηγίες στους αναπληρωτές τους.
4. Εκδίδουν τη βαθμολογία το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος.
5.Διατηρούν τα γραπτά στο αρχείο τους για τρία έτη, εφόσον δεν τους ζητείται η παράδοση γραπτών στη Γραμματεία του Τμήματος.

Γ. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Επιτηρητών  
1.Οφείλουν να βρίσκονται στην αίθουσα των εξετάσεων 10’ πριν την έναρξη της εξέτασης και βοηθούν να τακτοποιηθούν οι φοιτητές σύμφωνα με τον τρόπο που επιτάσσει η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας.
2. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, ενημερώνουν εγκαίρως τον εξεταστή και ρυθμίζουν την αναπλήρωσή τους με κάποιον που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επιτηρητών.
3. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μεριμνούν για την επακριβή εφαρμογή των κανόνων συμπεριφοράς των εξεταζόμενων, ιδίως των κανόνων του παρόντος Κανονισμού Εξετάσεων.
4. Αναγράφουν στον πίνακα ή ανακοινώνουν προφορικά την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης της εξέτασης  και ειδοποιούν τους εξεταζόμενους 15’ πριν τη λήξης της εξέτασης.
5. Δεν επιτρέπουν την παρουσία στις αίθουσες των εξετάσεων ατόμων που δεν σχετίζονται με την εξεταστική διαδικασία.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία οι επιτηρητές αντιληφθούν εξεταζόμενο να μην συμμορφώνεται με τις παραγράφους Α.4 και Α.6 του κανονισμού εξετάσεων, έχουν το δικαίωμα να του κάνουν προφορική παρατήρηση ή να του ζητήσουν να αλλάξει θέση.
7. Σε κάθε περιστατικό αντιγραφής, απομακρύνουν τον εξεταζόμενο (και κάθε άλλο εμπλεκόμενο) από την αίθουσα, κατακρατούν το γραπτό του, το οποίο και παραδίδουν ξεχωριστά στον εξεταστή έχοντας κάνει πάνω του τη σχετική επισήμανση. Ακολούθως, ενημερώνουν με γραπτή αναφορά τον Επόπτη.
8. Με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διάρκειας της εξέτασης διακόπτουν τους εξεταζόμενους και συγκεντρώνουν τα γραπτά (περιλαμβανομένων των θεμάτων). Τα καταμετρούν, τα αριθμούν και τα παραδίδουν στον εξεταστή.
9. Επειδή δεν επιτρέπεται να μείνει μόνος του ο τελευταίος εξεταζόμενος, ζητούν από τον προτελευταίο εξεταζόμενο να παραμείνει εντός της αίθουσας έως ότου ολοκληρώσει και παραδώσει το γραπτό του και ο τελευταίος.

Δ. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Εποπτών

  1. Οι Επόπτες διασφαλίζουν την τήρηση του παρόντος Κανονισμού Εξετάσεων και ενημερώνουν εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, τη Διοίκηση του Τμήματος για κάθε περίπτωση προβλήματος στη διενέργεια των εξετάσεων.
  2. Λειτουργούν ως οι αναπληρωτές εξεταστές σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οι εξεταστές κωλύονται και δεν έχουν ορίσει άλλους εκπαιδευτικούς ως τους αναπληρωτές τους.   
  3. Μπορούν να επιβάλουν σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Τμήματος, υπαλληλικού ή μη, να λειτουργήσει εκτάκτως ως επιτηρητής  και να λάβει κάθε άλλο συναφές μέτρο, εφόσον παρίσταται ανάγκη.
  4. Παραλαμβάνει και ελέγχει από τον εξεταστή κάθε μαθήματος τα σχετικά έγγραφα εξετάσεων συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, όπως την αναφορά διενέργειας εξετάσεων, και μία σειρά από τα θέματα της εξέτασης. Τα έγγραφα και τα θέματα παραδίδονται στη Γραμματεία του Τμήματος προς αρχειοθέτηση.