«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α)
 
Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων – Ίδρυση Σχολών – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 136/5-6-2013 τ.Α)