Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση κάρτας δωρεάν σίτισης είναι τα ακόλουθα :

 1. Αίτηση (χορηγείται από την Γραμματεία ή μπορείτε να λάβετε το σχετικό αρχείο, εδώ: http://ba.teiion.gr/images/documents/aithsh_dwrean_sitisis.pdf)

 2. Δυο (2) φωτογραφίες του φοιτητή.

 3. Βεβαίωση εγγραφής του φοιτητή στο Τμήμα που ανήκει.

 4. Ευκρινές Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α75) για την μόνιμη κατοικία των γονέων, καθώς και για την ακρίβεια των περιεχομένων των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

 7. Έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του (ΔΕΗ, ΟΤΕ).

 8. Ευκρινές αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. *

 9. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης από δημόσια αρχή (αν υπάρχει)

 10. Βεβαίωση Σπουδών άλλου αδελφού-αδελφής (αν υπάρχει)

 11. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (αν υπάρχει)

 12. Διαζευκτήριο γονέων (αν υπάρχει)

 13. Ιατρική γνωμάτευση για φοιτητές με ειδικές ανάγκες

 14. Ιατρική γνωμάτευση τυχόν άρρωστων γονέων

 15. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του

 16. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα γονέα (αν υπάρχει)

 

(*) Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους, προσκομίζεται η φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους.

Άποροι φοιτητές που δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α75) μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

 

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Δωρεάν Σίτισης:

 

Η υποβολή των αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, με έκδοση κάρτας σίτισης, θα γίνεται στο Κτήριο Εργαστηρίων του Τμήματος, ημέρες Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 10:00-12:00 (υπεύθυνη: κα Βρέκου), καθ΄ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Σας επισημαίνουμε ότι δε θα υπάρχει δυνατότητα δωρεάν σίτισης χωρίς την απόκτηση σχετικής κάρτας και συνεπώς πρέπει όσοι επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν να καταθέσουν άμεσα τα σχετικά δικαιολογητικά για την απόκτηση κάρτας σίτισης.

 

Ο έλεγχος των καρτών σίτισης θα αρχίσει από την έναρξη της σίτισης.

 

Οι φοιτητές που ήδη διαθέτουν κάρτα σίτισης του ακαδ. έτους 2015-2016 μπορούν να σιτίζονται μέχρι και την 15/11/2016 με την ίδια κάρτα, η οποία δε θα ισχύει μετά την 15/11/2016 σε καμία περίπτωση.

 

Οι εν λόγω φοιτητές θα κάνουν αίτηση για την έκδοση νέας κάρτας, προσκομίζοντας μόνο το εκκαθαριστικό τους σημείωμα.

 

Η κάρτα σίτισης του ακαδημαϊκού έτους 2016/2017 θα ισχύσει μέχρι 15/11/2017.

 

images/documents/anakoinwsh_sitisis_2015-16_dikaiologitika.docx