1. Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης

2. Προϋποθέσεις

3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

4. Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Δωρεάν Σίτισης

 


1. Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης

 

Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: 

 • Ενεργοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδασκτορικού τίτλου σπουδών

 • Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από άλλα ΤΕΙ της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας

 • Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας.

 • Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα ΤΕΙ σε άλλο της ημεδαπής

 • Αλλοδαποί υπότροφοι του ΥΠΠΕΘ που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές.

Επιστροφή στην αρχή


2. Προϋποθέσεις 

 

 • α) Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δυο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότερα του ενός αδέλφια υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.

 • β) Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. 

 • γ) Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

 

Παρατηρήσεις: 

 

 • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή.

 • Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίων, του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

 • Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο δήμο που έει την έδρα το ίδρυμα.

 •  Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του/της, ή ο/η σύζυγός του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

 

Επιστροφή στην αρχή


3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

Οι φοιτητές που διαθέτουν ήδη κάρτα σίτισης του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους μπορούν να αιτηθούν την έκδοση νέας κάρτας, προσκομίζοντας μόνο τη σχετική αίτηση και πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα*.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση νέας κάρτας δωρεάν σίτισης είναι τα ακόλουθα :

 1. Αίτηση (χορηγείται από την Γραμματεία ή μπορείτε να λάβετε το σχετικό αρχείο, εδώ: http://ba.teiion.gr/images/documents/aithsh_dwrean_sitisis.pdf)

 2. Δυο (2) φωτογραφίες του φοιτητή.

 3. Βεβαίωση εγγραφής του φοιτητή στο Τμήμα που ανήκει.

 4. Ευκρινές Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α75) για την μόνιμη κατοικία των γονέων, καθώς και για την ακρίβεια των περιεχομένων των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

 7. Έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του (ΔΕΗ, ΟΤΕ).

 8. Ευκρινές αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. *

 9. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης από δημόσια αρχή (αν υπάρχει)

 10. Βεβαίωση Σπουδών άλλου αδελφού-αδελφής (αν υπάρχει)

 11. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (αν υπάρχει)

 12. Διαζευκτήριο γονέων (αν υπάρχει)

 13. Ιατρική γνωμάτευση για φοιτητές με ειδικές ανάγκες

 14. Ιατρική γνωμάτευση τυχόν άρρωστων γονέων

 15. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του

 16. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα γονέα (αν υπάρχει)

 

(*) Απαιτούνται τα εκκαθαριστικά σημειώματα όλων των μελών της οικογένειας που έχουν εισόδημα. Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους, προσκομίζεται η φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους. Άποροι φοιτητές που δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α75) αναγράφοντας ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

 

 

Επιστροφή στην αρχή


4. Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Δωρεάν Σίτισης

 

Η υποβολή των αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, με έκδοση κάρτας σίτισης, θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, ημέρες Δευτέρα και Παρασκευή και ώρες 10:00-12:00 (υπεύθυνη: κα Σταύρου), καθ΄ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Σας επισημαίνουμε ότι δε θα υπάρχει δυνατότητα δωρεάν σίτισης χωρίς την απόκτηση σχετικής κάρτας και συνεπώς πρέπει όσοι επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν να καταθέσουν άμεσα τα σχετικά δικαιολογητικά για την απόκτηση κάρτας σίτισης.

Ο έλεγχος των καρτών σίτισης θα αρχίσει από την έναρξη της σίτισης.

Οι φοιτητές που ήδη διαθέτουν κάρτα σίτισης του ακαδ. έτους 2016-2017 μπορούν να σιτίζονται μέχρι και την 15/11/2017 με την ίδια κάρτα, η οποία δε θα ισχύει μετά την 15/11/2017 σε καμία περίπτωση.

Οι εν λόγω φοιτητές θα κάνουν αίτηση για την έκδοση νέας κάρτας, προσκομίζοντας μόνο το πρόσφατο εκκαθαριστικό τους σημείωμα.

Η κάρτα σίτισης του ακαδημαϊκού έτους 2017/2018 θα ισχύσει μέχρι 15/11/2018.

 

Επιστροφή στην αρχή