Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2018-19 κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018 σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄)

 

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Αίτηση ενδιαφερόμενου

- Αντίγραφο πτυχίου

- Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο αναφέρονται όλα τα μαθήματα με την αντίστοιχη βαθμολογία, που διδάχθηκε και εξετάστηκε με επιτυχία στη σχολή προέλευσης.

- Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων: Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄), κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2018. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. 

 

Επίσης, στο Web Site του Τμήματος, στην επιλογή "Ανακοινώσεις" υπάρχει περιοχή, ειδικά για τις κατατακτήριες εξετάσεις, όπου μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και υλικό.