ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

    Οι αθλητές που εισήχθησαν στο Τμήμα μας σύμφωνα με την αριθμό Φ.151/190064/Α5 Υπουργική Απόφαση οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2017 έως και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017  και ώρα 10:00-12:00 τα δικαιολογητικά που αναφέρονται  στο άρθρο 3 της με αριθμ. Φ.151/110270/Β6 Υπουργικής Απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ 1920/τ. Β`/ 16-07-2014) και συγκεκριμένα τα εξής:

1.    Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία).

2.    Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης.

3.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  της  Ελλάδας.

4.    Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

 

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.